Centre for Distance and Continuing Education

University of Peradeniya

Centre for Distance and Continuing Education

University of Peradeniya

Administrative Staff

Mr. S. Rajapaksha

Deputy Registrar
Centre for Distance & Continuing Education (CDCE)
Old Galaha Road,
University of Peradeniya,
Peradeniya,
Sri Lanka.

E-mail: rvsp.rajapaksha@gmail.com
Telephone: +94 81 239 2201

Ms. R.D.S.N. Rajapaksha

B.Sc. (Agricultural Tech. & Mngt.) (Peradeniya),
M.Sc. (Agricultural Economics) (PGIA)

Assistant Registrar
Centre for Distance & Continuing Education (CDCE)
Old Galaha Road,
University of Peradeniya,
Peradeniya,
Sri Lanka.

E-mail: nnilanjani@gmail.com
Telephone: +94 81 239 2206

Mr. A. I. Samarahewa

B. Sc. (Acc. & Fin)sp Hons
PG Dip. (Acc. & Fin)
CBA (ICASL)
MATT, FPFA

Senior Assistant Bursar(Acting)
Centre for Distance & Continuing Education (CDCE)
Old Galaha Road,
University of Peradeniya,
Peradeniya,
Sri Lanka.

E-mail: aruna_samarahewa@yahoo.com
Telephone: +94 81 239 2205