2024/2025 වර්ෂය සඳහා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවක ආපනශාලා හා අලෙවිසැල් පවත්වා ගෙන යාම සදහා මිල ගණන් කැඳවීම

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ප‍්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් වර්ෂයක කාලයක් සදහා පහත සදහන් සේවක ආපනශාලා හා අලෙවිසැල් පවත්වා ගෙන යාම සදහා පිළිගත් ආයතන වලින් සහ පළපුරුදු පුද්ගලයින්ගෙන් 2024.04.04 දින සිට 2024.04.30 දින දක්වා මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ